Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR
Ekrem Tır
Olsan Ambalaj
Başak Sürücü Kursu
Brf Treyler
Semir Eraslan
İlhan Mobilya

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

Hatay ilinin çevre sorunlarını, farklı disiplin ve değişik bakış açılarıyla irdelemek ve en iyi çözüm yollarını bulmak amaçları ile 28-30 Mayıs tarihleri arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile “Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri” sempozyumunun ilki düzenlenmiştir. 

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU
ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU
2 gün süre ile toplam 9 oturum şeklinde düzenlenen sempozyuma,21 adet üniversite, 2 Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçe Belediyesi, Hatay Valiliğine bağlı kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri olmak üzere toplam 700 kişi katılım sağlamıştır.Sempozyuma gönderilen 100 bildiriden bilim kurulu tarafından değerlendirme neticesinde 39 sözlü ve 38 poster bildiri olmak üzere toplam 77 adet bildiri kabul edilerek sunulmuştur. Buna ilaveten 2 davetli ve 5 adet kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen sunumlar gerçekleştirilmiştir.Sempozyum planlaması esnasında çevre bilimi ile ilgili 26 ana konu başlığı belirlenmiş ve toplam 7 bilimsel oturumda sunulan bildirilerle bu konuların tamamının irdelendiği görülmüştür. Bu sorunların birbirlerinden bağımsız olmayıp, iç içe geçtikleri ve çözümü konusunda bir bütün olarak değerlendirilmesi, tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi ve bölgesel ortak eylem planları oluşturulması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 2013 yılında 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir statüsüne kavuşan Hatay ili nüfusu resmi kentleşme oranının yüksek olmasına rağmen, fiili kentleşme oranının oldukça düşük olduğu ve bu durumun şehrin sorunlarının katlanması sonucunu doğurduğu belirtilerek, komşu ülke Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklı yoğun mülteci akınının mevcut sorunları daha da arttırdığı vurgulanmıştır.İlk oturum olan Amik Ovası oturumunda;Hava kirliliğinin temel sebeplerinin ilimiz özelinde öncelikli olarak ısınma amaçlı kullanılan kalitesiz fosil yakıtlardan kaynaklandığı, bunu özellikle körfez bölgesinde yerleşik bulunan ağır sanayiden kaynaklı kirlilik ve gittikçe yoğunlaşan trafik kirliliğinin izlediği ortaya çıkmıştır. Öte taraftan körfez bölgesi gelecek planlamasında izni alınan ve alınacak olan 21 adet termik santralin bu kirliliği daha da arttıracağı öngörülürken, Hatay ekolojisinin alternatif yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar, termal ve biyoenerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu ve bu kaynakların daha etkin kullanılması ile daha fazla temiz enerji üretilirken daha az çevresel risk oluşacağı belirtilmiştir.Toprak kirliliğinin temel kaynağının, ''Toprak Koruma Kanunu ve Toprak Kirliliği'' yönetmeliğinin uygulanmamasından kaynaklı tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı nedeniyle tarım alanlarının giderek azalması,verimli ova toprağının Amik Gölü'nü kurutmak için açılan drenaj kanalları vasıtası ile yüzey akışı şeklinde, önce Asi Nehri'ne ve oradan Akdeniz’e taşınması kaynaklı kayıplar oluşturduğu, buna ilave olarak zirai ilaç ve gübrelerin bilinçsiz kullanımı ile anız yakımı toprak kirliliği oluşturan etmenlerin başında geldiği sonucuna varılmıştır.Bu başlıklara ek olarak taş ocaklarının bölgenin çevresel yapısına olumsuzlukları ön plana çıkarken bu işletmelerin yerleşim yerlerinden ve tarımsal alanlardan uzak doğal habitata zarar vermeyecek yerlere gerçekçi ÇED raporları doğrultusunda kurulması gerektiği vurgulanmıştır. Bununla birlikte bölgede son yıllarda artan orman yangınlarının büyük ölçüde, Suriye’deki iç savaş, Hint keneviri yetiştiriciliği gibi insan kaynaklı olduğu ve önemli boyutlara ulaştığı; bu yangın alanlarının yaygın kanının aksine tekrar ve zaman kaybetmeden ağaçlandırılıp, rehabilite edildiği belirtilmiştir.Asi Nehri oturumunda, genel olarak su temelli çevresel sorunlar irdelenmiştir. Su temelli çevresel problemlerin uzun yıllar önce Amik Gölü'nün kurutulması ile başladığı, tarıma bağlı nüfus yoğunluğu dolayısıyla tarımsal amaçlı su tüketiminin çok fazla olduğu ve bu nedenle açılan 2000’den fazla kuyunun yer altı su kaynaklarını giderek azalttığı ve boşalan alanlar dolayısıyla ovada obruk oluşma riskinin arttığı belirtilmiştir. Tarımsal su tüketimi konusundaki bilinçsiz kullanımın temel nedenlerinden en önemlisinin kamusal yaptırımların yetersizliği olduğu vurgulanmıştır. Bu durumun su kaynakları kirliliği üzerinde de etkili olduğu belirtilmiştir. Asi Nehri ile ilgili sorunların genel olarak biyolojik, fiziksel ve kimyasal çevresel başlıklar altında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Asi Nehri'ndeki kirlilik probleminin ise büyük bir çoğunluğunun, ülkemiz kaynaklı olmayıp doğduğu Lübnan’dan başlayarak Suriye boyunca kirlenerek geldiği ve il sınırlarımıza kirli bir şekilde giriş yaptığı belirtilmiş, buna ilaveten ilimizde faaliyet gösteren tarımsal sanayi kaynaklı bir kirlenme ve şehrin yağışlarının Asi Nehri'ne verilmesi ile yağış sularının yüzey akışı nedeniyle taşıdığı materyallerden kaynaklı bir kirlenmenin olduğu belirtilmiştir.Aynı zamanda Asi Nehri’nin Samandağ sulak alanları ve kıyı kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olduğu belirtilmiştir.Ayrıca körfez kirliliğinin Sanayi ve Termik Santral temelli olduğu vurgulanmıştır.Habibi Neccar oturumunda çevresel sorunlar kentsel açıdan ele alınmış, ilk olarak kent yaşam kalitesinin arttırılmasında Asi Nehri'nin gerekli rehabilitasyon çalışmaları sonrasında katkı sunabileceği vurgulanmıştır. Ardından bölgesel ekonomik büyümenin çevreye potansiyel olumsuz etkileri vurgulanarak, piyasa ve kamu ekonomisi açısından çözümler önerilmiştir. Hatay İlinin çevre sorunlarının kentleşme ve mimari bağlamda değerlendirildiği bölümde nüfusun belli bölgelerde yoğunlaşması ile ortaya çıkan plansız kentleşme, çarpık ve hava sirkülasyonunu engelleyen yapılaşma, neticesindeki görüntü kirliliği ve trafik sorunları güncel kamu verileri ile ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşüm ve tarihi dokunun ön plana çıkarıldığı yeni bir şehir planlaması ile modern ve ekolojik yaklaşımların kent tasarımlarındaki hayati önemi değerlendirilmiştir.Amanos oturumunda, şehrin çevresel güvenlik sorunlarının ilk sırada Suriye ve kırsal kaynaklı göçle ilgisi ön plana çıkarken, durum izlenen yanlış politikalara bağlanmıştır. Çözüm noktasında geç kalındığı iletilmiştir. Hatay kent merkezi ve çevresindeki yasalarla koruma altındaki 5 alanın bu yaptırımlara rağmen korumanın halen idealden uzak olduğu belirtilmiştir. Samandağ kıyı çizgisindeki 40 yıllık değişimin olumsuz olduğu ve bu durumun başta yanlış kentleşme olmak üzere önceki yasal boşluk ve denetimsizlik dolayısı ile illegal kum çekilmelerine bağlı olduğu vurgulanmıştır. Bölgesel planlamalardaki eksiklikler dolayısıyla tarımsal bir kent olan Hatay’ın 1. Sınıf tarım arazilerinin yok olduğu ve gelecekte kenti bekleyen bir tehlike olduğuna değinilmiştir.Dağ Ceylanı oturumunda; salgın hastalıklar, deprem su baskınları gibi çevresel risklerin Hatay özelinde kent tasarımında yeterince göz önüne alınmadığı vurgulanmıştır. Bölgede kullanılan pestisitlerin son 4 yıllık verileri üzerinden yasal yaptırımlara paralel olarak azaldığı belirtilmiştir. Ardından bölge biyoçeşitliliğinde önemli bir yeri olan Yayladağı koruma alanı içerindeki ''Çizgili Anadolu Sırtlanı'' üzerindeki çevresel stresin başlıca taş ocakları ve bölge halkının bilinçsizliğinden kaynaklandığı bildirilmiştir. Daha sonra çevresel kirliliğin genotoksik etkileri üzerinden biyolojik çeşitliliğin azaldığı, bu durumum ekolojik unsurların varlıkları artırılsa bile geri dönülmez etkilere sahip olduğu vurgulandı. Devamında çevresel sorunların hala yeni türlerin ortaya çıktığı oldukça zengin bir botanik biyoçeşitliliğe sahip bölgenin geleceğini tehdit ettiği vurgulanmıştır. Kapanışta çevre kirleticileri üzerinden yaratılan toplumsal korkunun yanlış olabileceği, insan sağlığı üzerindeki tehlikenin nerede başlayıp nerede bittiğinin maruz kalma senaryoları üzerinden belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.Körfez oturumunda ise diğer oturumlardaki çıktılara ilaveten bölgedeki tarihsel yapıların restorasyonunda aslına uygunluğunda sorunlar olduğu, çevresindeki yapılaşmaya tarihsel dokuyu bozmayacak bir standart getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.Özetle; Hatay’ın önemli çevre sorunlarının bulunduğu, aslında AB uyum süreci ile birlikte iyileştirilen yasaların mevcut sorunların ortaya çıkmasının engellenmesi ve çözümü konusunda yeterli ve bağlayıcı hükümler içermesine rağmen, sahada uygulanması noktasındaki eksiklikler dolayısıyla yaşandığı belirtilmiştir. Burada kamu yararı tanımın gerçekçi ve bağlayıcı bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği, özellikle insan ve toplum sağlığı konu olduğunda kamu yararının insan ve çevre odaklı uygulanması gerektiği önemle belirtilmiştir.Sonuç olarak, kirletmemenin daha ekonomik ve önemli olması dolayısıyla çevre duyarlılığı konusunda bireysel ve toplumsal bilincin oluşturulmasının aslında en önemli çözüm olduğu ortaya çıkmıştır

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU haberi 02.06.2015 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Belediye kategorisine Hatay  muhabirimiz Mehmet Katırcıoğlu tarafından  eklenmiş olup  2125  kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafında beğenilip 0 kişi beğenilmemiştir.

Beğendiniz mi?
Okunma 2125
Kategori Belediye
ŞehirHatay
  Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
  Antakya Kapalı Spor Salonunda, gerçekleştirilen Şampiyonaya Türkiye genelinden 450 sporcu katıldı. Şampiyonada başpehlivanlığı Muhammet Çayırcı kazandı. Yapılan güreşlerde, 30 kilogramda Semih İpek, 35 kilogramda Metin Gülücü, 40 kilogramda Oğuzhan Taşkıran, 45 kilogramda Kurhan Güven, 50 kilogramda Bünyamin Özdal, 55 kilogramda Mehmet Acar, 60 kilogramda Fatih Önalan birinci oldu. Başpehlivanlık Unvanını Mahmut çayırcı kazanırken, Barış Güngör 2’inci, Enes Bandırma 3’üncü oldu.Dereceye girenler... 23.10.2016 23:56
  Hatay Spor 70Devamını oku
  Esad rejimi çadır kente saldırdı
  Akşam saatlerinde Türkiye sınırına sıfır noktasında bulunan Ayn el beyda kampına saldıran rejim güçleri top atışı yaptıkları kampta kalan 6 sivili yaraladı.Saldırı sonucunda yaralanan 4’ü çocuk 6 sivil bölge bulunan sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.... 23.10.2016 17:58
  Hatay Asayiş 70Devamını oku
  Şair Rıza Polat Akkoyunlu vefatının 46. yılında anıldı
  Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğinde Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun kişiliği hayatı ve yaşamından kesitler anlatıldı.Anma etkinliğine katılan Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, burada konuşmada eserleri yaşamı ve çalışmalarıyla Türkiye’ye malolmuş olan Şair Akkoyunlu’yu anma etkinliğini ilçelerinde yapılmasından dolayı memnunluk duyduğunu belirtti. Toksoy, Şair Rıza Polat Akkoyunlu’nun isminin yaşatılması için ilçede bir... 23.10.2016 16:34
  Hatay Yerel 60Devamını oku
  Hatay’ın Yayladağı kırsalına top mermisi düştü
  Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye ve İdlib kırsalına saldırı başlatan Esad rejimine ait birliklerin attığı top mermisi, ilçenin Belengöz mevkisine düştü.3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı birliklerin, merminin atıldığı bölgeye misliyle atış yaptığı bildirildi.... 23.10.2016 14:50
  Hatay Genel 60Devamını oku
  Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Hatay’da başladı
  Hatay’dan düzenlenen ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Astsubay Ömer Halisdemir anısına yapılan Kapışmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası’na 450 sporcu katılacak.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Başkanı Alpaslan Ceylan yaptığı açıklamada, "Biz sporumuzu tarihimizle, kültürümüzle birleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Bu gençlere Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıtmak amacındayız" dedi."Tarihimizi gençlerimizin kafalarına nakşetmek ist... 23.10.2016 14:19
  Hatay Spor 65Devamını oku
  Hatay’da yapışık ikizler dünyaya geldi
  Defne ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce evlenen Fuat-Miyese Çakırkaya çiftinin çocuk hayalleri, ailenin normal yollarla çocuk sahibi olamayacağı haberiyle yıkıldı. Aradan geçen 4 buçuk yılda çeşitli sorunlar yaşayan ve çocuk hayali için birçok yola başvuran Çakırkaya çifti, son olarak Ankara’daki bir tüp bebek merkezinde tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmayı amaçladı ve b... 07.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 6440Devamını oku
  Silahlı Saldırıya Uğrayan İki ortak Hayatını Kaybetti
  Cumhuriyet mahallesi Çevre yolu caddesi Damla Apartmanının beşinci katında Uluslararası Nakliye işi ile uğraştıkları belirlenen Ali Gövler (45) ile ortağı Beyazıt Kamçılar (43) işyerlerinde yanlarında çalıştığı iddia edilen İ. K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Silah sesleri üzerine güvenlik güçlerine ve acil servis ekiplerine haber verilirken, her iki şahsında olay yerinde hayatlarını kaybettiği, silahlı saldırı olayını ger&cce... 11.10.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3910Devamını oku
  GENÇ SERGEN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
  Sergen Kuş’un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor . Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sergen Kuş’un cenazesi Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma hastanesine götürüldüğü daha sonra Sutaşı Mahallesi Asri mezarlığında toprağa verildiği belirtildi.... 28.09.2016 00:00
  Hatay Polis-Adliye 3615Devamını oku
  DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
  HBB Başkanı Doç Dr. Lütfü Savaş’ın kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarına yön veren ekipler, kentin ulaşım ağını rahatlatacak projenin yapımında sona yaklaşıyor. DEV PROJENİN YÜZDE 85’İ  TAMAMLANDI Kent merkezinin girişi olması dolayısıyla önem arz eden Antakya Kavaslı Mahallesi’nde ulaşımın rahatlaması için dev bir projeyi daha hayata geçiren HBB, kente modern bir görünüm kazandır... 11.10.2016 00:00
  Hatay Belediye 3150Devamını oku
  CHP DEN MAHALLE ZİYERETLERİ
  EĞİTİM SEN ZİYARETİ CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur:”Partimizin   en alt üyesinden genel başkanımıza kadar 29 günden beri en önemli gündemimiz eğitim sen mağdurlarıdır. Genel Başkanımız  il başkanları toplantısında haksız olarak açığa alınan öğretmenlerin bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini  belirtti.  Süreç kolay bir süreç değil.Genel Başkanımızdan milletvekilimize kada... 11.10.2016 00:00
  Hatay Siyaset 2675Devamını oku
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tekirdağ´da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Asayiş
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ameliyat oldu
Spor
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Aydın’da gece yarısı trafik kazası
Yerel
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Vali Toprak, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu
Yerel
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Aşure etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi
Yerel
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Yol kontrolü yapan askerlere TIR çarptı: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Asayiş
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, milli sporcuyu tebrik etti
Spor
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Sosyal medyadan helallik isteyip kendini vurdu
Asayiş
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Cebindeki son 1 lirasıyla 10 bin TL kazandı
Yerel
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Köpeğe çarpan sürücü şarampole uçtu!
Yerel
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Doğubayazıt’ta 200 kişi düğünde zehirlendi
Genel
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan PTT’nin 176’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
Genel
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Başkan İbrahim Karaosmanoğlu: “Mevcut sistem, insanlığın baş belası terörizme küresel nitelik kazandırmakta”
Politika
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Olaylı maç için TFF’den açıklama
Spor
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Hatay’da düzenlenen Aba Güreşleri sona erdi
Spor
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu
Spor
Başbakan Yardımcısı Türkeş: “Terör örgütleri en büyük katliamı ve zararı Müslümanlara yapıyor
Başbakan Yardımcısı Türkeş: “Terör örgütleri en büyük katliamı ve zararı Müslümanlara yapıyor"
Politika
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Malatya’da askerlere TIR çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Asayiş
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
TIR’ın dorsesi devrildi, faciadan dönüldü
Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Abbas ile görüşecek
Politika

Haber Kategorileri

Tüm Radyolar Burada Tıkla
Canlı Radyo Dinle
Tüm Radyolar Burada Tıkla
İNDİR