33 ADET BÜFE İHALE USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEK

Antakya Belediyesi’nden yapılan açıklamada; DSİ parkı ile şehir stadyumu arasındaki yaya yolunu( Turizm, Kültür ve Sanat Sokağı) üzerinde kurulu bulunan mülkiyeti Antakya Belediyesi’ne ait ve her birinde ayrı yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacağı, toplamda 33 adet büfenin, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma usulü 2 (iki) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verileceği belirtildi.
33 ADET BÜFE İHALE USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEK
Kiralama ihalesinin 7 Haziran 2016 Salı günü saat 10.00 da başlayacağı, 5’er dakika ara ile Antakya Belediye Başkanlığı’nda Encümen Toplantı Salonunda (Ana Hizmet Binası 1.Kat) yapılacağı vurgulandı.
           İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ve www.antakya.bel.tr adresinden bedelsiz görebileceği ve ihaleye girebilecekleri belirtilirken, taşınmaz mal kira şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 150 TL ücret karşılığında satın alabilecekleri ifade edildi.
           İhaleye katılım için aranacak belgeler şu şekilde belirtildi;
1-      Taşınmaz mal kira şartnamesini satın alındığına dair belge
2-      Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan

3-      Geçici teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz

4-      Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti( Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış)ve nüfus cüzdanı otokopisi

5-      Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
6-      Gerçek kişiler için imza beyanı(Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
7-      İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı
8-      Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
9-      Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
10-  Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklı beyannamesi dolduracaklardır.
11-  Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
12-  Antakya Belediyesi borcu(Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
13-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14-  İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.