REFİK ERYILMAZ HATAY SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ

<strong>25. D&ouml;nem Hatay Bağımsız Milletvekili Adayı Avukat Refik ERYILMAZ, Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulu Başkanlığı&rsquo;na Sunulmak &Uuml;zere Samandağ İl&ccedil;e Se&ccedil;im Kurulu Başkanlığı&rsquo;na dilek&ccedil;e verdi. Se&ccedil;imlerin Anayasa&rsquo;nın eşitlik ilkesine ve Se&ccedil;im Kanunlarına aykırı olması nedeniyle &ouml;zellikle Hatay&rsquo;da iptali gerektiğine inandığını belirtti.&nbsp;</strong>
REFİK ERYILMAZ HATAY SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ
ERYILMAZ; dilekçesinde “ben, 24. Dönem CHP Hatay Milletvekili iken 07.04.2015 günü partimden istifa ederek Hatay Bağımsız Milletvekili olarak dönemi bitirdim. 25. Dönem milletvekili Seçimlerine de Hatay Bağımsız Milletvekili Adayı olarak katıldım. Seçilmem için yeterli oyu alamadım. Ancak seçimlerin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve Seçim Kanunlarına aykırı olması nedeniyle özellikle Hatay’da iptali gerektiği inancındayım. Şöyle ki;1-Birleşik oy pusulasında siyasi partilerin amblemleri, genel Başkanlarının adı ve soyadı büyük puntolarla ve renkli olarak bastırılmıştır. Oysaki benim de adımın bulunduğu Bağımsız Adayların isimleri okunamayacak kadar küçük puntolarla yazılmıştır. Öncelikle bu husus Eşitlik ilkesine aykırıdır.2-Bağımsız adayların isimlerinin birleşik oy pusulasının sonunda yer alacağı YSK tarafından karar alına alınmıştır.  Hatay İl Seçim Kurulunca yapılacak kur’a sonucunda bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sırası belirlenmiştir. Buna göre benim adım, sondan üçüncü sırada yer almalı iken son sıradaki bağımsız adayın isminin alt tarafa alınması ile benim sıralamadaki yerim değişmiştir. Seçim çalışmalarında üst sol tarafına büyük puntolarla “ÖRNEKTİR” ibaresi belirtilmek suretiyle temsili bir oy pusulası ile özellikle okur-yazar olmayan, yaşlı, görme sorunu olan seçmenlere nasıl oy kullanacaklarını anlattık. Bu çerçevede benim adımın siyasi partilerin sırasının bitiminden itibaren bağımsız adaylar arasında 2. Sırada, sondan sayılması halinde 3. Sırada yer alacağını anlattık. Oysaki YSK tarafından bastırılan birleşik oy pusulasının belirlenen sıraya uyulmadan bastırıldığı, 4. Sırada yer alan bağımsız adayın adının ve mühür basılacak dairenin 1. sıradaki bağımsız adayın altına gelecek şekilde aşağıya alındığını gördük. Dolayısıyla sondan sayıldığında benim adım sondan 3. sırada görülmemiştir. Oy kullanma yerinin kapalı ve karanlık bir bölme olduğu dikkate alındığında seçmenlerin iradesinin sakatlandığı görülecektir.3-YSK.nın bastırdığı birleşik oy pusulasında siyasi partiler çok bariz şekilde gösterilmiş, renkli olarak amblemlerine yer verilmiş, büyük puntolarla siyasi partilerin adları ve genel başkanlarının adları yazılmıştır. Buna karşın bağımsız adaylara ayrılan bölüm daha küçük ebatlarda ve çok sayıda seçmenin okuyamadığı derecede küçük puntolarla ismim yazılmıştır. Bu husus, Hatay seçim bölgesinin birleşik oy pusulası incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır.4-Siyasi partilerin amblemleri yer aldığı halde bağımsız adayların fotoğraflarının birleşik oy pusulasında yer alması yönündeki talebim seçim öncesinde YSK tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla birleşik oy pusulasında fotoğrafımı görmeyen seçmenler adımı bulamadıklarından başka bir tercihte bulunmuşlardır.5-Siyasi partilerin son sırasında yer alan BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ’ne hatalı şekilde oy verildiği açıktır. Birleşik oy pusulasının sonunda adımızı görmeyen bir kısım seçmen, gözlerinin seçebildiği Bağımsız Türkiye Partisine oy vermiştir. Çok önemli sayıdaki seçmen de bağımsız adayın adını görmeyince daha uygun bir ifadeyle gözleri bağımsız adayın adını seçemeyince bağımsız adaydan sonra tercih ettiği siyasi partiye oy vermiştir. Diğer bağımsız adaylara da hatalı şekilde gerçek irade dışında oy kullanıldığı görülmektedir.
6-Takdir edileceği üzere 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde üç aday yarışmış ve adayların fotoğraflarına ve isim ve soyadlarına yer verilmiştir. Bu nedenle isimlerimizin bulunduğu bölüme fotoğraflarımızın yerleştirilmemiş olması eşitlik ilkesine aykırıdır.7-298 Sayılı Yasanın 131. Maddesinde Yüksek Seçim Kurulunun İşlem ve tedbirlerine karşı şikayet maddesi düzenlenmiş, bu maddeye göre de seçime katılan adayların şikayet hakkı olduğu düzenlenmiştir.8-25. Dönem Milletvekili seçimleri için yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında Türk vatandaşlarına oy kullanma hakkı verilmiş ancak yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan birleşik oy pusulalarında bağımsız adaylara yer verilmemiştir. Hataylı olup dünyanın dört bir yanında değişik pozisyonlarda çalışan yüz binlerce vatandaşımız olduğu nazara alındığında bu seçmenlerin kullandıkları oyların sonuca etkili olabileceği kabul edilmelidir. 08.05.2015-31.05.2015 tarihleri arasında oy kullanabilen gurbetçi vatandaşlarımızın binlerce müracaatına muhatap oldum. Yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulan sandıkların başına giden seçmenlerin özgür iradeleri dışında bir siyasi partiye oy vermek zorunda bırakılmaları bağımsız adaylar açısından ciddi mağduriyet oluşturmuştur. Anayasamızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller uyarınca herkes kanun önünde eşittir. Bu düzenlemelere aykırı şekilde birleşik oy pusulası düzenlenmesi hukuka aykırıdır.9-Bu nedenlerle seçim sonucuna etki edeceğine inandığım bu eşitsizliklerin mevcudiyeti karşısında seçimlerin özellikle Hatay ili yönünden iptaline karar verilmesini talep ediyorum SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım ve Yüksek Kurulunuzca re’sen nazara alınacak nedenlerle;25. Dönem Milletvekili Seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarında; Bağımsız adayların adlarının siyasi parti adlarına nazaran daha küçük puntolarla yazılmış olması, Bağımsız adayların fotoğraflarına yer verilmemiş olması, İl Seçim Kurlunca tespit edilen sıraya uyulmamış olması, Yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan vatandaşlarımıza bağımsız adaylara oy kullanma olanağının tanınmamış olması, Nedeniyle eşitlik ilkesine aykırı bir durum olduğundan 07.06.2015 günü yapılan 25. Dönem Milletvekili seçimlerinin özellikle Hatay ili yönünden iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim”dedi.