Yılmaz: Yine kayıp hep kayıp sağ olsun siyasi ve ideolojik sendikalar

BASK Hatay İl temsilcisi Metin Yılmaz, siyasi ve ideolojik sendikaları eleştirdi.
Yılmaz: Yine kayıp hep kayıp sağ olsun siyasi ve ideolojik sendikalar

Yılmaz yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi verdiği kararla Tam Gün Yasasının bazı bölümlerini iptal etmiştir..bu karar biz BASK Hatay İl temsilciliği olarak tam gün yasasının çıktığı günden bu güne özellikle hekim dışı sağlık personellerinin mağdur edildiğini öne sürerek yaptığımız mücadelede sadece hekimlerin sigorta kapsamına alınmaması döner sermaye katsayılarının arttırılmaması, röntgen teknisyenlerinin fazla çalıştırılması gibi konularda mağduriyetlerin yaşandığını dile getirerek anayasa mahkemesine gidilmesi için CHP ile görüşmeler yapmıştık .Esir edilmiş siyasi ve ideolojik sendikalar bu konuda her hangi bir çalışma yapmaz iken Anayasa Mahkemesi Görüş sormak için Türk Tabipler  Birliğini ,YÖK’ü,Sağlık bakanlığını çağırmış ama söz de kamu çalışanlarını temsil ettiklerini iddia eden sarı sendikalar hiçbir çalışma içerisine girmemişlerdir.Anayasa Mahkemesi de verilen Bilgiler doğrultusunda bazı maddelere iptal kararı vermiştir. Yasaya göre üniversitede görevli  öğretim üyeleri muayenehane açabileceklerdir vatandaşların önceden yaşadığı sıkıntılara geri dönüş sağlanıştır.Yasada döner sermayede çalışanların lehine yapılan bir takım değişikliklerde iptal edilmiştir. Mesai dışı çalışmaya döner sermaye getirilmesi, Genel idari hizmetlerde görev yapan sözleşmeli çalışanlara döner sermaye verilmesi ve ruh sağlığı, enfeksiyon organ ve doku nakli, birimlerinde döner sermaye ödemelerinin riskli birimler katsayısından yapılması iptal edilmiştir. Ayrıca mahkeme radyoloji çalışanlarının mesai saatlerini haftalık  5 saatten 7 saate çıkaran hükmü anayasa aykırı bulmamıştır. Bu hüküm iptal edilmemiştir. Danıştay’ın bu konuda daha öncede verdiği iptal kararı olmasına rağmen bu hükmü iptal etmemiş, radyoloji çalışanlarının mağdur olmasına onay vermiştir. Bu noktada bakıldığında çalışanların mahkeme kararıyla mağduriyetleri giderilmemiş, bazı kazanımlar kaybedilmiştir. Bu Anlamda Anayasa Mahkemesinin verdiği karar şaşırtıcıdır. 

İPTAL EDİLEN MADDELER 

1)) 1. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. maddesinin değiştirilen dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

( “Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800’ünü, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’ünü, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500'ünü, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez.”) İPTAL EDİLEN KISIM

Böylelikle Mesai dışı çalışmaya döner sermaye getirilmesi, Genel idari hizmetlerde görev yapan sözleşmeli çalışanlara döner sermaye verilmesi ve ruh sağlığı, enfeksiyon organ ve doku nakli, birimlerinde döner sermaye ödemelerinin riskli birimler katsayısından yapılması iptal edilmiş oldu.

2))    3. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değiştirilen 36. maddesinin;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

( Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. ) İPTAL EDİLEN KISIM

3)) 6. maddesiyle, 2547 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici Madde 57’nin “Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” biçimindeki son tümcesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA

“GEÇİCİ MADDE 57 – Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilir. ((Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.”)) İPTAL EDİLEN KISIM

4)) 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen;

a- İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA,

21.01.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 7 nci maddesi değiştirilen 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ikinci fıkrası aşağıda verilmiştir.

“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki ((bentlerden yalnızca birindeki)) İPTAL EDİLEN KISIM sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.”

Bu kadar ihmal edilen kamu çalışanlarına sesleniyoruz siyasi ve ideolojik sendikalar  şu kadar üyemiz var diyerek övünmeden öteye gitmemişlerdir.bu gerçekler karşısında artık kimin çalışıp çalışmadığı konusunda kamu çalışanları acilen bir karar vererek tercihlerini yapıp emek konusunda hak arayan kısa adı  BASK(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) olan sendikayı tercih ederek hak kayıplarına artık dur demelilerdir.”