12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

                    T.C.
             HATAY VALİLİĞİ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İçişleri Bakanlığının 27.07.2010 tarih ve 4301 sayılı genelgesi gereği, İlimizde “12 Eylül 2010 Halkoylaması güvenlik önlemleri” toplantısı yapılmıştır.
        
Valimiz M. Celalettin LEKESİZ başkanlığında icra edilen toplantıya İl Emniyet Komisyonu üyeleri, İl Seçim Kurulu Başkanı ve İlçe Kaymakamları katılmışlardır.  Seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Halkımızın özgür iradesini ortaya koymasının bir göstergesi olan seçimlerin İlimiz genelinde bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesi ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen toplantıda halkoylaması sürecinde uyulması gereken kurallar manzumesi ortaya konularak şu kararlar alınmıştır.

        TBMM tarafından 07.05.2010 tarihinde kabul edilen ve Anayasanın 175 inci Maddesi gereğince halkoyuna sunulması uygun görülen 5982 sayılı T.C.Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Yüksek Seçim Kurulunun 13.05.2010 tarih ve 317 sayılı Kararı gereğince 12 Eylül 2010 Pazar günü halkoyuna sunulacaktır.

        Anayasanın 79 uncu maddesi, seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılmasını öngörmektedir.  Bilindiği üzere, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kuruluna aittir. İl ve İlçe Seçim kurulları da aynı konularda 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunuyla yetkilendirilmiştir.

        Halk oylaması döneminde genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde her türlü propaganda çalışması yapılması ve parti bürosu kurulması yasaktır.

        Seçim takviminin başlangıcından itibaren seçim propagandasının sona erdiği ana kadar hoparlörle propaganda halkın huzur ve rahatını bozmamak ve seçim mevzuatına uymak şartıyla serbesttir.

        05 Eylül 2010 Pazar gününe kadar siyasi propaganda amaçlı açık ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa tabi olup, 05 Eylül 2010 Pazar günü başlayan serbest propaganda süresi içerisinde İlçe Seçim Kurullarınca gösterilecek açık ve kapalı yerler dışında toplu olarak propaganda yapılması yasaktır.

        298 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılan, siyasi partilerin açık ve kapalı yer toplantıları ile taşıtları hariç, 23 Ağustos 2010 akşamına kadar duvar ilanı, flama ve bayrak asılamayacaktır. 23 Ağustos 2010 akşamına kadar, sabit reklam yerlerinden (Bilboard, pano vs.) ilçe seçim kurullarının gözetim ve denetiminde seçime katılma hakkına sahip siyasi partilerin başvuruda bulunmaları halinde kura ile sıraları belirlenerek eşit sayı ve ücret karşılığında yararlanmaları mümkündür.

        Halkoylaması döneminde (halkoylamasının başlangıç tarihinden oy verme gününe kadarki süreçte, 31 Mayıs – 12 Eylül 2010) şehir içi toplu ulaşımı sağlayan araçlara, propaganda içeren afiş, flama ve posterler asılamaz.

        298 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen duvar ilanı ve afişle propaganda uygulama ve yasaklarının halkoylaması sürecinin başlangıç tarihi olan 31 Mayıs 2010 tarihinden, 23 Ağustos 2010 tarihine kadar geçen süre içinde izlenmesi, gözetim ve denetimi Mülki İdare Amirlerinin görev ve yetkisi dâhilinde olup, 23 Ağustos 2010 tarihi ile 11 Eylül 2010 tarihleri arasında ise yukarıda belirtilen uygulama ve yasakların denetimi İlçe Seçim Kurullarının görev ve yetkisi dâhilindedir.

        İlçelerde gösteri yürüyüşü için güzergâh tespitleri ve miting alanları günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilerek, buralarda alınacak güvenlik tedbirleri planlanacak ve ilgililere duyurulacaktır.

        Seçime girecek siyasi partilerin teşkilat binaları ve eklentileri ile irtibat büroları her türlü saldırıya karşı oy verme günü sonuna kadar motorize ve yaya devriye marifetiyle kontrol edilecektir. 298 Sayılı Kanunun 79 uncu maddesi uyarınca oy verme günü her ne suretle olursa olsun içkili yerler ile umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilebilecek ve emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse köy kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak olup, yasakların titizlikle uygulanması sağlanacaktır.

        Halkoylaması döneminde özellikle itfaiye, elektrik, ambulans, ulaşım hizmetleri ve hastanelerde gerekli tedbirler alınacak ve çalışan nöbetçi personel sayısı arttırılarak acil yardım ve müdahale ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin güvenlik kuvvetleri ile irtibat halinde olmaları sağlanacaktır.

        Yapılacak halkoylamasında idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek veya tarafsızlığı hususunda şüphe uyandıracak her türlü hareketten kaçınılması amacıyla aşağıda belirtilen hususların açıklanması uygun görülmüştür:

        Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanların:

        El ilanı dağıtmaları, seçim süresince siyasi partilere her ne şekilde olursa olsun bağış ve yardımda bulunmaları, bunların leh ve aleyhinde propaganda yapmaları, Taşıt Kanunu gereğince ya da özel yönetmelik hükümlerine göre tahsis edilmiş her türlü araç gereç ve imkânların siyasi bir partinin emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmaları, kullanılmaları veya kullandırılmaları,

        Seçim propagandasının başlangıç tarihi olan 05 Eylül 2010 ve oy verme gününü takip eden 13 Eylül 2010 gününe kadar olan süre içerisinde yukarıda belirtilen daire, teşekkül ve müesseselerle, Bankalar Kanununa tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması,

        Propaganda dönemi içerisinde (05–11 Eylül 2010) Başbakan, bakanlar, milletvekillerinin seçim propagandası ile ilgili yapacakları gezilere memurların katılmaları yasaktır.

        Yukarıda belirtilen esaslara uyulması ve idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek veya şüphe uyandıracak her türlü hal ve hareketlerden kaçınılması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

        Bunlara ilave olarak seçim öncesinde, seçim gününde ve seçim sonrasında olmak üzere seçim güvenliği ile ilgili tüm önlemler planlanmış ve alınmıştır.

        Halkoylaması sürecinin İlimizde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için saygıdeğer Hataylıların geçmişte olduğu gibi bugün de gereken anlayışı göstereceklerine, emniyet güçleri ile kamu görevlilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarına olan inancımız tamdır.

        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.