2014 YEREL SEÇİMİ VE ALIMASI GEREKEN TEDBİRLER

Ülkemiz önümüzdeki 5 yıl için yerel yöneticilerini seçecek. Bu seçim hem Hatay yerelinde hem de ülke genelinde büyük önem arz etmektedir.
2014 YEREL SEÇİMİ VE ALIMASI GEREKEN TEDBİRLER
Hatay ilk defa büyükşehir belediye başkanını seçecek. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası başbakanın milleti ayrıştırıcı ve rencide edici hakaretamiz tutumu yüzünden toplum gergin ve kaygılı. Ülke ve Millet olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Bu nedenle seçim ve seçim güvenliğinin sağlanması önem arz ediyor. Bu amaçla seçimde sandık güvenliği için hem partililerin nasıl davranması gerektiğini bilmeleri hem de ilgililerin gerekli güvenlik tedbirlerini  almaları elzemdir.  Seçime giren partili ve bağımsız tüm adayların sandık görevlilerinin ve müşahitlerin daha duyarlı olması gerekmektedir. Faz­la sa­yı­da oy pu­su­la­sı­nın ba­sıl­ma­sı, ha­ya­li ola­rak seç­men­le­rin tü­re­me­si üze­ri­ne san­dık gö­rev­li­si par­ti­li­le­rin daha dikkatli davranması gerekmektedir. Par­ti­le­rin il baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çalışma­larda san­dık gö­rev­li­le­ri­nin dik­kat etme­si gereken ku­ral­lar onlara net bir şe­kil­de an­la­tı­lmalıdır.Av­ru­pa Bir­li­ği de Tür­ki­ye­’de­ki se­çi­me göz­lem­ci gön­de­ri­yor. San­dık Ku­ru­lu’n­da gö­rev ala­cak baş­kan ve görevlilerin de işlerini hukuk çerçevesinde yapması gerekiyor. Başka seçmenin yerine oy kullanılması, sah­te seç­men kaydı yapılması, sahte oy pusulası basılması,  tor­ba­ların, san­dık­ların, pu­su­la­ların de­ğiş­ti­ri­lmesi, uçan mürekkep kullanılması ve benzeri seçim hilelerine karşı her vatandaşın uyanık olması gerekmektedir.  Özellikle san­dık baş­kan­la­rı­nın hu­kuk ve YSK ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da gö­rev yap­ma­la­rı­ temenni ediyoruz. Muhtemel seçim hilelerine karşı Par­ti­le­rin ken­di se­çim san­dık­la­rı­na sa­hip çık­ma­la­rı, çok iyi ko­ru­ma­la­rı, azami dik­kat et­me­le­ri la­zım. Sos­yal med­ya­da do­la­şan uçan mürekkep söy­len­tilerini de dikkate değer buluyorum doğrusu. ­Bunun için her seçmenin  ken­di tü­ken­mez ka­le­mi­ni gö­tür­mesini ve ken­di ka­le­mi ile im­za at­masını öneriyorum. Umarım yakın gelecekte biz de AB ve ABD’de kullanılmakta olan di­ji­tal oy kul­lan­ma yön­tem­le­rini inceleyip kendimize uyarlayabiliriz.Seç­men, san­dık baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek olan bir­le­şik oy pu­su­la­sı ile bir­lik­te üze­rin­de “E­VE­T” ve­ya “TER­Cİ­H” ya­zı­lı müh­rü ala­rak ka­pa­lı oy ver­me ka­bi­ni­ne gi­re­cek. 
   
 Müh­rü bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da ter­cih et­ti­ği par­ti ve­ya var­sa ba­ğım­sız ada­ya ait özel dai­re içi­ne ba­sa­cak. Da­ha son­ra, kat­la­dı­ğı oy pu­su­la­sı­nı zarf içi­ne ko­ya­cak ve san­dı­ğa ata­cak. Seç­men, müh­rü san­dık ku­ru­lu baş­ka­nı­na verince oy ver­me iş­le­mi­ ta­mam­la­na­cak. Ay­nı san­dık çev­re­sin­de büyükşehir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı, ilçe belediye başkanlığı, be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği se­çim­le­ri­nin bir­lik­te ya­pıl­ma­sı ha­lin­de, bu iş­lem 3 se­çim için de tek­rar­la­na­cak.Kör­ler, felç­li­ler ve­ya bu gi­bi be­de­ni en­gel­li­lik­le­ri açık­ça bel­li olan­lar, se­çim çev­re­si seç­me­ni olan ak­ra­ba­la­rın­dan bi­ri­nin, ak­ra­ba­sı yok­sa di­ğer her­han­gi bir seç­me­nin yar­dı­mı ile oy­la­rı­nı kul­la­na­bi­le­cek.Seç­me­nin, oy ver­me iş­le­mi sı­ra­sın­da TC nosu yazılı nü­fus cüz­da­nı, so­ğuk dam­ga­lı kim­lik kar­tı, pa­sa­port, ev­len­me cüz­da­nı, as­ker­lik bel­ge­si veya sü­rü­cü bel­ge­sin­den bi­ri­ni ib­raz et­me­si ge­re­ki­yor.*Bü­yük­şe­hir­ler­de: Bü­yük­şe­hir belediye başkanlığı, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği se­çi­mi, ma­hal­le muh­tar­lı­ğı ve ma­hal­le ih­ti­yar he­ye­ti üye­li­ği se­çi­mi. *MA­Vİ ZARF: Büyükşehir başkanlığına ilişkin beyaz renkli oy pusulası, ilçe belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclis üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulası mavi zarfla kullanılacak. *MOR ZARF: Köy se­çim­le­rin­de köy muh­ta­rı ile köy ih­ti­yar mec­li­si üye­le­ri­nin bir­lik­te ya­zı­lı ol­du­ğu oy pu­su­la­sı, ma­hal­le se­çim­le­rin­de ma­hal­le muh­ta­rı ile ma­hal­le ih­ti­yar he­ye­ti üye­le­ri­nin bir­lik­te ya­zı­lı ol­du­ğu oy pu­su­la­sı mor renk­li zarf ile kul­la­nı­la­cak.Se­çim sa­at­le­ri­nin dol­ma­sı­nın ar­dın­dan oy sa­yı­mın­da ge­çer­siz ola­rak sa­yı­la­cak oy­lar şun­lar:*Sandık görevlileri muhakkak sandıklardan aldıkları sonuçların kopyasını YSK’nın bilgisayarına girip ilgili sandıkla ilgili sonucunu mukayese etmeli.                                                              

 

                                                                       Denge Hukuk ve Düşünce Derneği Başkanı

                                                                                   Av.Muhammet Çakır