AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI GAZİANTEP’TE YAPILDI‏

Gaziantep Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 20.12.2015 tarihinde yapılan toplantıya; TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal İNCEKARA ve Dr. Şeyhmus GÖKALP, AHEF 2. Başkanı Dr. Jülide Osmanlıoğlu AKSOY, Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza AĞCA ve yönetim kurulu üyeleri, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme üyeleri Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, Diyarbakır gibi bölge illerinden temsilcilerin yanı sıra Ankara, İstanbul, illerinden gelen temsilciler, AHEF Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin gibi illerin Aile Hekimleri Dernek temsilcileri, Pratisyen Hekimlik Derneği, Türkiye Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birlik Dayanışma Sendikası, Türk Sağlık Sen ve Genel Sağlık İş temsilcileri de katıldı. 
AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI GAZİANTEP’TE YAPILDI‏
Toplantının kolaylaştırıcı heyeti olarak, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Filiz Ünal İNCEKARA, Gaziantep Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Çetin ve Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Metin TEKTAŞ belirlendi.Aile hekimliğinin on yıllık sürecini, birinci basamak sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, buna karşı sürdürülen mücadeleyi, TTB’nin bu süreçteki etkisini içeren bir sunumu TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı yaptı.Toplantının ilk bölümünde yaşanan sorunlar, ikinci bölümde sürdürülen mücadele hattı, katılımcılar tarafından etraflıca değerlendirildi.Birinci basamak sağlık çalışanlarının, Cumartesi fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürdüğü haklı ve meşru direnişin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği; sağlık bakanlığının, bu direnişi kırmaya yönelik, sözleşme feshi gibi baskı ve tehditlerine karşı, meslek odaları, dernek ve sendikaların birlikte karşı daha etkin mücadele yürütmelerini bekledikleri vurgusu yapıldı.Sağlık çalışanına şiddet, emekliliğe yansımayan ücretlendirme, görev sorumluk dışında dayatılan birçok angarya işler gibi, daha birçok konunun gündeme geldiği toplantıda, esas itibariyle sağlık çalışanlarının ortak sorunları karşısında birlikte mücadele etmenin yollarının daha fazla geliştirtmesinin önemi vurgulandı.Ne yaman çelişki…Sağlık Bakanı, Aile Hekimlerinin sayısını 30 bine çıkaracağım,10 bin hekime ihtiyacım var diyor…Öte yandan,Sağlık Bakanlığı, bir yıldan fazladır haklarısavunan, Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarına karşı direnen Aile Hekimlerini işten atmaya hazırlanıyor.Sağlık Bakanı, Ailehekimlerinin, fazla ve esnek çalışmaya karşı, insani çalışma koşulları taleplerine kapı, duvar olurken; bu kez Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlara daha ağır koşullargetiriyor, Cumartesi - Pazar demeden her gün 12 saat çalışma dayatmasında bulunacağını ilan ediyor.Aile Hekimleri, zaten hafta da 40 saatçalışarak, üzerine düşen görev ve sorumluluğu ziyadesiyle yerine getirmektedir. Gece gündüz demeden, karşılık beklemeden aşı kampanyalarında, ölümuayenelerinde, hastanelerin olmadığı yerleşim yerlerinde haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermekten kaçınmazken, bu baskı, bu haksızlıkneden?Ayrıca Sağlık Bakan, Aile Sağlığı Merkez’lerini de ‘butik’ hastanelere dönüştürerek, koruyucu sağlık hizmet birimlerini daha çok tetkiklerin yapıldığı, ilaçların yazıldığı küçük hastanelere dönüştüreceğini söylüyor.Sağlık Bakanı, koruyucu sağlığı bir tarafa bırakaraktoplumun sağlık gereksinimini dikkate almadan;piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, tüketime dayalı bir sağlık modeli için ne gerekiyorsa yaptığını ve yapacağını söylüyor. Sağlıkçalışanına, ağır ve güvencesiz çalışma koşulları altında, çokiş, az ekmek dayatmasında bulunacağını itiraf ediyor.Niyet ve yapılan budur arkadaşlar….Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları bu uygulamalardan rahatsızdır. Sağlık Bakanlığının işten atma tehditlerine rağmen kazanılmış hakları için, hafta da 40 saat çalışma hakkı için, fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direniyor.Birinci basamak sağlık çalışanları, hakları için bir mücadele yürütürken, hastalıkları tedavi etmekten ziyade, önlemenin daha değerli olduğunu; toplumun her kesimine, ayrımsız, hiçbir maddi katkı beklemeksizin, nitelikli sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini biliyor, bunu mücadelesinin bir parçası olarak görüyor.Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geldiği ve gideceği yer tüm sağlık çalışanlarını kaygılandırıyor. Aile hekimleri ısrarla “tükendik”dedikçe, Sayın Bakanımız bize kulağını tıkıyor, ‘butik’ diyor, 7 gün 12 saat diyor. Diyorda  diyor…Yüksekova’da Aile Sağlığı Merkezinin bilgisayarlarını çalan ‘hırsızlarda’ bile‘Bilgisayarımızı geri getirin, halkın bilgilerini iade edin’ çağrısı karşılık bulurken;Sağlık bakanımızın feryadımıza karşılık vermemesi bizi üzüyor…Bu tek taraflı ilişkinin sonunun nereye varacağını bilemiyoruz…Ama sağlık çalışanları hakları içinmücadele etmeye, bu mücadelesini kazanmaya kararlıdır.
Saygılarımızla.
TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU