ESNAF VE SANATKARLARIMIZA DUYURULUR

            Yeni Sanayi Sicil Tebliği, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımını bulan mikro işletmelere, sanayi sicil belgesi almaları sırasında kolaylıklar getirilerek, daha önce istenilen  kapasite raporu alma ve en az bir işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

ESNAF VE SANATKARLARIMIZA DUYURULUR

                  Mikro işletme vasıflarını taşıyan; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, üretime geçmiş veya üretimde bulunmaları halinde, Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğünden Sanayi Sicil Belgesi talep ederken işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e- Devlet kapısı ( www.turkiye.gov.tr ) veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( sanayisicil.sanayi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerine makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur, mikro işletme vasıfları taşıtan sanayi işletmelerinde kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Esnaf Sicil Gazetesi nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.Mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerin elektronik ortamda yapılan müracaatı, Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir, Müdürlüğe teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır, kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi ile birlikte reddedilir. Uygun bulunan müracaatlar için Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü Sanayi Sicil Belgesini  düzenler.Üretime geçmiş ve üretimde olan Sanayi Sicil Kanunu çerçevesindeki sanayi işletmelerinin, Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Kanununu ihlalden, Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için ilgili mevzuat çerçevesinde Sanayi Sicil Belgesini 31.12.2014 tarihine kadar 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinde belirtilen şekilde müracaat ederek Sanayi Sicil Belgesini  almanız gerekmektedir.

  Esnaf ve Sanatkârlarımıza duyurulur.

 

                                                                                                      A.KADİR TEKSÖZ

                                                                                              HESOB BAŞKANI