MKÜ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR GARİP İŞLER

Bizi hizmet kolumuzda ki diğer sendikalardan ayıran en önemli özellik çözüm odaklı bir sendikacılık yürütmemizdir.
MKÜ ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BİR GARİP İŞLER

Sadece çalışanlarımızın hakları gündemimizde olmuş ve bu uğurda atılan her doğru adımın paydaşı, her yanlış adımın ise gerekçelerini de ortaya koyarak karşısında duran bir sendikal anlayışa sahip olmuştur.Bizler, Sağlık-Sen olarak özelde üyelerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda haklarını savunan, genelde ise her türlü haksızlığa karşı çıkmayı temel amaç sayan bir sivil toplum hareketiyiz. Sendika olarak çalışanlarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak, daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı amaçlıyoruz.Saygıdeğer Konuklar;Çalışma barışının olmadığı hiçbir kurumdan kaliteli hizmet beklenemez. Dünyada ve ülkemizin her yerinde değişimler yaşanırken kurumlar kendilerini yenilerken;  üniversite hastanelerimiz de kendi kabuğunu kırmalı çalışanına olan bakış açısını değiştirmelidir.  Üniversiteler düşünce, fikir, özgürlük, hakkaniyet, hak arama ve hak aramayı teşvik açısından diğer kurumlara örnek teşkil etmelidir. Çünkü buraları bizler, topluma önderlik eden insanların ufkunu açan liderlik yapan kurumlar olarak tanıdık.Hatay’da  Üniversite Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları diğer sağlık kurumlarında çalışan personele nazaran daha mutsuz, huzursuz. Bir zamanlar Tıp Fakültesi Hastaneleri en fazla tercih edilen çalışılmak istenilen kurumlar  iken şimdi Sağlık Bakanlığı hastanelerinin gerisinde kalmış ve çalışanlar en kısa sürede bu kurumlardan ayrılmanın yoluna bakmaktadırlar. Bunun nedeni çalışanlar arasında ayrımcılığın sonucu olan; çalışma barışının olmayışıdır. Yine Üniversitelerimiz yalnız ve az çalışanla çok yoğun çalışma saatleri olan bir kurum haline gelmekte ve önceki yıllardaki cazibesini yitirmektedirler. MKÜ Hastanesinde 2 yıldır yetkili sendika olmamıza rağmen Kurum İdari Kurul toplantıları yapılmamakta ve Sayın Güdere yaptığımız hiçbir talep olumlu değerlendirilmemiştir.Senato kararında 3 yıl çalışan personele muvafakatname verilmesi öngörülmesine rağmen ayırım söz konusu olup görev süresini dolduranlara muvafakatname verilmeyip iki aylık çalışanlara bile muvafakatname verilmektedir-03.05.2003 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede MKÜ Hastanesi yönetmeliğinde belirtilen Başhekim görevlerini geceleri 4 Müdür Yardımcısı ve 16 idari personele dayatma kaydıyla nöbet tutturulmaktadır. Nöbetçi amir nöbetlerinin Başhekim Yardımcılarına tutturulması gerekmektedir. Yine tutturulan bu nöbetlerde bile ayırımcılık söz konusu, döner sermayede ve vekâleten veznedarlık görevini yürüten personeller muaf tutulmaktadırlar.Üniversite Hastanemizde Akademisyenlerle diğer çalışanlar arasındaki ayrımlar, çalışanların psikolojisini bozmakta ve çalışma barışı her geçen gün biraz daha kötüye gitmektedir. Bu ayrımlar bazen ayrı otopark, ayrı yemekhane ve buna benzer uygulamalar ile ortaya çıkmaktadır.Hizmette akademik personel ile aynı özveride çalışan,  hiçbir kurumun olmazsa olmazı diğer sağlık çalışanları ve idari personel çalışanlarının ek ödemede uğradığı haksızlığın da bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir.Personellerin ek ödeme, maaş ve diğer ödemeleri hakkında bilgi ve belge almaları doğal hakları olmakla beraber, mutemetlik görevi yürüten personellerin kişi ve ideoloji ayrımı yaparak davranış gösterdiklerine bizzat sendika yönetim kurulu ve işyeri temsilcilerimiz şahit olmuştur. İlimizin her turlu mozaiği içinde barındırdığı ve kardeşçe yaşanılan bir şehir olduğu tüm Türkiye’miz ve dünyaca bilinmesine beraber, özellikle ek ödeme bordroları hazırlayan personellerin, üyelerimize kaba ve aşağılayacağı davrandıkları gelen yoğun şikâyetlerden birisidir. Bir eğitim kurumu olan hastanenizde, malumdur ki personellerimizin mali haklarını bilme konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantıları planlanmalı veya dijital ortamda bilgilendirmeler yapılmalıdır.Ekim 2013’ten bu yana riskli birimden döner sermaye dağıtılmamaktadır.Süpervizörlere riskli birimden döner sermaye ödenmesi gerekmektedir.Döner Sermayeler 1981 yılındaki 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre dağıtılmaktadır. Döner Sermayelerin adil dağıtılması için, idari personellerini, sağlık çalışanlarını ve yöneticileri temsilen birer kişinin döner sermaye komisyonuna görevlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bütün yataklı tedavi kurumlarında olduğu gibi üniversite hastanesinde de yetkili sendikayı temsilen bir üyenin bulunması sağlanmalı ve risk alıp muayene kabul komisyonunda görevlendirilen personellere ek 10 puan verilmelidir.Yıllardır yanlış hesaplanan döner sermayelere yürütme kurulu neden çözüm bulamamıştır.Performans puanı için normal odalarda yatması gereken hastalar neden yoğun bakımda yattı gösterilmektedirler.Fazla ayrıntıya girmeyecem normal doğumlar nerede ve hangi şartlarda yapılmaktadır.25 gün boyunca yoğun bakımda bekletilen Ümmü AKDUMAN isimli hastaya, 24 Mart 2014 tarihinde hasta sevk formu düzenlenip Ankara Yüksek İhtisasa sevki uygun görülmüştür. Bu hastanın sevki neden gerçekleşmemiştir. Hasta 2 gün sonra vefat etmiştir.Tabiri caizse kara düzen giden bir kuruluş söz konusu olup ne çalışanın nede hastaların memnuniyetinin göz ardı edildiği bir Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kurumlarımızda çalışma barışının olması için bütün çalışanlara eşit ve hakkaniyetli davranılmasını istiyoruz. Akademisyende hizmetlide aynı çarkın dişlileri gibidirler. Dişin biri kırılırsa zincir kopar hizmet olmaz. Bu yüzden sağlık hizmeti bir ekip işidir. Çalışanlarımızın daha huzurlu hizmet verebilmeleri ve halkımızın daha sağlıklı kaliteli hizmet alabilmeleri için bu sorunların çözümü noktasında sayın rektör ve yöneticilerimizin gerekli gayreti göstereceklerine inanıyoruz. Sağlık Sen olarak bizlerde bu sorunların takipçisi olacağımızı bu yolda mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan söylüyoruz.Türkiye Geneli olduğu gibi İlimizde de yetkili sendika Sağlık Sen’dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

           

 

          Feleytun Fatih GÖNÇ

   Yönetim Kurulu Adına           Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı