TARIM DANIŞMANINA DEVLET TEŞVİĞİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Hamdi Tanju Katipoğlu, Serbest Tarım Danışmanlığı konusunda detaylı bilgiler verdi.

TARIM DANIŞMANINA DEVLET TEŞVİĞİ
Ziraat Yüksek Mühendisi Hamdi Tanju Katipoğlu;?“Ülkemizde ve yöremizde son zamanlarda giderek yaygınlaşan yeni bir meslek dalı var: Serbest Tarım Danışmanlığı. Danışmanlık üzerine ayrıca özel eğitim almış Danışman Ziraat Mühendisleri, tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması; sosyal, kültürel, ekonomik ve zirai konularda da her yönden geliştirilmesi amacıyla hizmet vermekte ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2009 yılından bu yana bu hizmet desteklenmektedir.” dedi.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Hamdi Tanju Katipoğlu açıklamasının devamında ise;?“Bakanlık her yıl yayınladığı tebliğ ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti alan üreticileri desteklemek için danışmana ödenecek ücretin belirli bir kısmını desteklemektedir. Bu ücret 2014 yılı için 600 TL olarak tespit edilmiş ve ilgili tebliğ (2014/15) 03.07.2014 tarihinde yayınlanmıştır. Yeni ve pek tanınmayan bir meslek dalı olmasına rağmen bütün il ve ilçelerde Serbest Tarım Danışmanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. Bakanlık üreticilerimizin tarımsal ihtiyaçlarını gidermek ve ülkemiz tarımını geliştirmek için birtakım yenilikler ve düzenlemeler getirmiş, Serbest Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliğini (8.9.2006 tarih/26283 nolu Resmi Gazetede) yayınlanmıştır. Böylelikle Zirai ilaç bayiliği ve serbest tarım danışmanlığı birbirinden ayrı hale getirilmiştir. Yayınlanan yeni yönetmelikler uyarınca artık Zirai İlaç Bayileri, Danışmanlık kavramındaki gibi bir hizmet verememekte ve Serbest Tarım Danışmanları ve Danışmanlık Şirketleri de tarımsal girdiler (Zirai ilaç, gübre, vs) ticareti yapamamaktadır. Bu yeni meslek maalesef üreticiler ve diğer paydaşlar tarafından pek tanınmamakta olup önümüzdeki yıllarda giderek daha yaygın ve önemli hale gelecektir. Öz olarak Tarımsal yayım ve danışmanlığı: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.Tarım yayımcısının / danışmanının görevleri:a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek, ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,d) İşletme ekonomisi yayımı / danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım / danışmanlık yapmak, f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak, ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak, ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak. j) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak, k) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmektir.Danışmanlık Hizmetlerinin İçeriği; İşletme Ekonomisi, Mekanizasyon ve Tarımsal İnşaat, Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım, Kayıtların Tutulması ve Hukuksal Danışmanlıklardır.Bu içerikler kapsamına girecek şekilde; Seminerler, Uzman Davetleri ve İşletme Ziyaretleri, İşletme Kayıtlarının Tutulması ve Değerlen-dirilmesi, Eylem Planı Hazırlama, Bireysel, Grup ve Kitlesel Araç ve yöntemler (Çiftçi toplantıları, Demonstrasyon, İşletme ve üretici ziyaretleri, Seminer, Konferans, Tarla günü gibi etkinliklere katılım sağlamak, iletişim halinde bulunmak görevleri sayılabilir.Bir Tarım Danışmanı alt meslek gruplarına göre belirli sayıda üreticiye hizmet verebilir. Bahçe ziraatında bu sayı 60 üretici ile sınırlıdır (Seracılık: 50, Tarla Ziraatı (sulu): 60, Tarla Ziraatı (kuru): 70, Büyükbaş Hayvancılık (süt): 50, Büyükbaş Hayvancılık (besi): 80, Küçükbaş Hayvancılık: İşletme Sayısı 80, Su Ürünlerinde: 15, Arıcılık: 50, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: 60, Organik Tarım: 50,  Karma işletmelerde: 60 işletme ile sınırlıdır). Burada mesleğin tanıtımı için dikkatlerin çekilmesi gereken başka bazı noktalar da vardır. Tarım Danışmanlarının bu görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi üretici ile tam uyumlu çalışma içinde ve bilgi alış verişine dayalı ve ön yargıdan uzak olunmalıdır. Üreticilerimizin bir kısmı ve hatta bakanlığın danışmanlığı sadece bahçelerin belirli sıklıkla ziyaretinden ibaret görmesi, katılım farkı ödememesi hizmetin tam anlamıyla yapılmasında zorluklar çıkarmaktadır. Bundan başka özellikle diğer meslek branşlarınca haksız rekabete maruz kalmaktadırlar.Üreticilerimizin zaman içerisinde bir tarım danışmanı ile sözleşme imzalayarak danışmanlık hizmetinden faydalanması kesinlikle menfaatine olacaktır. Yapılacak olan bir tavsiye, uygulanacak bir yenilik veya üreticinin gözden kaçırdığı küçük bir ayrıntının danışman tarafından telafisi bile üreticiye misliyle kar getirecektir.” dedi.

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)