TERMİK SANTRALE BİR İPTAL KARARI DAHA?

Erzin Aşağı Burnaz mevkiinde Egemer Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan ve "Yürütmeyi durdurma" kararına rağmen yapımı devam eden Termik Santrale bir  İPTAL kararı da Danıştay 6. Hukuk Dairesinden geldi.

TERMİK SANTRALE BİR İPTAL KARARI DAHA?
ÇED raporu iptali için Hatay İdare Mahkemesine açılan İPTAL davasında mahkeme "yürütmenin durdurulması" kararı verilmişti. Hatay İli Erzin İlçesi Burnaz sahilinde kurulmakta olan, Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali üretim tesisi ile ilgili olarak Turunçlu Köyü mevkiinde bazı parseller kısmen alelacele kamulaştırılmıştı.Acele Kamulaştırma Kararı: 30. 09.2004 tarihli ve 25599 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak kamulaştırmalarda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesinin uygulanmasına dair Bakanlar kurulu kararının uygulanmasına ilişkin 15.07.2010 tarihli ve 2654-8 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile acele kamulaştırmalar yapılıp bazı taşınmazlara el konulmuştu. Bu nedenle parsellerine el konulan hak sahibi vatandaşlar yu-karıdaki 15.07.2010 ta-rihli ve 2654-8 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararını iptali istemi ile Danıştay 6. Dairesine İPTAL davası açmışlardı. Danıştay hak Sahiplerini Sevindiren Kararı, 2011/ 7828 Esas- 2013/ 4308 Karar No ile 19.06.2013 tarihinde oy birliğiyle aldı.  Alınan kararda; Bakanlar Kurulu Kararında konu yönünden bir sınırlama getirilmeyerek ve uygulama açısından da süreklilik gösterecek şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak tüm kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek genel nitelikte bir karar alınması hukuken mümkün olmadığından, alınan Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmaktadır. Yani yapılan acele kamulaştırma hukuka uygun değildir. Danıştay 6. Dairenin vermiş olduğu kararın devamında şu ifa-delere yer verildi; "Dava konusu işlemin dayanağı olan Bakanlar Kurulu karında ise, "acelecilik hali" nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak tüm kamulaştırma işlemleri gösterilerek konu yönünden bir sınırlama içermediği,  "acelecilik hali" nin somut olarak ortaya konmadığı, uygulama açısından süreklilik öngördüğü ve genel nitelikte alınan kararla, Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun takdirine bırakıldığı, mülkiyet hakkının korunması ve sınıflandırılması yönünden belirsizlik yaratıldığı ve mülkiyet hakkı ile bu hakkın sınırlandırılması arasındaki dengenin herhangi bir neden gösterilmeyerek zedelendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda hukuka aykırı olarak alınan Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak tesis edilen dava konusu kamulaştırma işleminde hukuka uygunluk görülmemiştir.Anayasa'nın 46. maddesi uyarınca Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan malları yasada gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidir.                

Buna göre, bir taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile kaldırılması, kamu yararının karşılanması zorunluluğunun özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulması şartına bağlıdır.

            Hukuka Uygun Değil !

            Danıştay Altıncı Daire kararın gerekçesinde;

            "Bu itibarla yukarıda belirtildiği üzere anılan Bakanlar Kurulu Kararında konu yönünden bir sınırlama getirilmeyerek ve uygulama açısından süreklilik gösterecek şekilde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak tüm kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek genel nitelikte bir karar alınması hukuken mümkün olmadığından, anılan Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" denildi.  Sonuç olarak Danıştay 6. Dairesinin kararı ile Egemer Şirketi'ne ait yapımı sürmekte olan Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin inşa edildiği alan acele kamulaştırma kararına göre el konul- muştu. Daha önce de "Yürütmeyi durdurma" kararına rağmen yapımı devam eden ve son olarak Danıştay'ın bu kararı ile Egemer' in inşat yaptığı alanda kamulaştırmasız el koyma olduğundan hukuken işgalci duruma düşmüştür.    Bölge İdare Mahkemesinin kararına rağmen faaliyetlerine aralıksız devam eden Egemer A.Ş. Doğalgaz Çevrim Santrali şimdi bu ikinci kararla işgalci konumuna düşmüş görünüyor. Bölge halkı ve hak sahipleri Egemer A.Ş.'nin kanun ve kural tanımazlığı devam edecek mi diye kaygıyla beklemektedir. Bugüne kadar hiçbir şiddete ve olumsuzluk arz eden yöntemlere başvurmadan hukuk içerisinde haklarını arayan hak mağdurları ve bölgede oluşacak hava kalitesinin bozulması ve bu sonucundan etkilenecek bölge halkı hukuka sığınmıştır. Yargı kararlarının yok sayılma uygulamalarından vazgeçilme-sini beklemektedir. Egemer mi?  Hukuk mu? 

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)