TUİK Kadınların %16’sı hanenin geçiminden sorumlu

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre; Türkiye’de kurumsal olmayan nüfusun(1) yaklaşık %50’sini kadınlar oluşturdu.
TUİK Kadınların %16’sı hanenin geçiminden sorumlu
Hanelerde, hanenin yönetiminden ve geçiminden sorumlu fertler olarak nitelendirilen hanehalkı sorumlularının %84’ünü erkekler, %16’sını ise kadınlar oluşturdu. ( 1 ) Çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan üniversite yurtları, misafirhane, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve ordu evlerinde yaşayanlar kapsam dışı tutulmuştur. ( 2 ) Hanehalkının, sosyo-ekonomik durumu ve hanede yaşayan tüm fertlerin kişisel özellikleri hakkında en doğru bilgiye sahip, hanenin yönetim veya geçiminden sorumlu yetişkin hanehalkı üyesidir. ( 3 ) Esas işten elde edilen maaş, ücret, yevmiye ve müteşebbis gelirlerinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de kadınların yarısından fazlasının sağlık durumunu iyi olarak değerlendirdiği görüldü. Kadınların %9’u sağlık durumunu çok iyi olarak değerlendirirken, %12’si kötü, %2’si ise çok kötü olarak değerlendirdi. Yükseköğretim mezunu olmak kadınların gelir artışında önemli bir faktör Her 10 kadından 6’sının sağlık durumu iyi Yaş grupları itibarıyla incelendiğinde, sağlık durumunu iyi olarak değerlendiren kadınların %70’i ile çok iyi olarak değerlendiren kadınların %90’ı 40 yaşın altındakilerden oluştu. Sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerin %48’ini 40-65 yaş arası kadınlar oluştururken, çok kötü olarak değerlendirenlerin %53’ünü 65 yaş ve üstü kadınlar oluşturdu.Çalışan kadınların eğitim durumuna göre aylık geliri(3) incelendiğinde, eğitim düzeyinin kadınların refahı açısından önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Grafikte de görüleceği üzere, kadınların eğitim düzeyi arttıkça gelirlerinde de önemli bir artış söz konusudur. Araştırma sonuçlarına göre, yükseköğretim mezunu olan kadınların aylık ortalama geliri lise altı eğitimlilerin (ilkokul, ilköğretim, ortaokul ve dengi) aylık ortalama gelirinin 3,5 katı kadardır.