Yiğitlerimiz duyarsızlığı hak etmemektedir

Tüm Yurtta olduğu gibi Kamu-sen’e bağlı Üyeleri sendikalar tarafından Türk Haber-Sen Antakya PTT Kargo Dağı-tım Bölümünde mesai saa-tinden önce teröre lanet için topluca istiklal marşı oku-yarak basın açıklaması yaptılar.
Yiğitlerimiz duyarsızlığı hak etmemektedir
Türk Haber-Sen Hatay Şube Başkanı Ahmet Yüksel yaptığı açıklamada: “Son Günlerde artan terör olaylarını protesto etmek ve şehitlerimize sahip çıkmak adına hepinizi 1 dakikalık saygı duruşu ve akabinde gür bir sesle İstiklal Marşı-mızı okumaya davet edi-yorum.
 Son günlerde hain terör eylemleri iyiden iyiye artmış eli kanlı teröristler işi artık kamu görevlilerimize evleri önünde suikast düzen-lemeye kadar vardırmıştır. Her gün gelen saldırı ve şehit haberleri, tüm milletimizi derinden üzmektedir. Ancak yine son dönemde toplumu-muzda teröre karşı bir du-yarsızlık oluştuğu da gö-zümüzden kaçmamaktadır. Her gün neredeyse onlarca vatan evladımızı toprağa verirken, toplumumuz artık şehit haberlerini sıradan bir olay gibi karşılama nokta-sına getirilmiş, radyolar, televizyonlar rutin eğlence yayınlarına devam eder ol-muşlardır. Toplumun teröre ve gelen şehit haberlerine karşı duyarsızlaşması ve du-rumu kabullenmesi, belki de terörizmin kendisinden bile daha tehlikelidir. Millet ol-ma şuuruna erişmiş top-lumlarda, ateş yalnızca düş-tüğü yeri yakmamalı, bi-rimizin derdi hepimizin derdi olmalıdır. Yüce Türk milletinin bekası için birer birer toprağa düşen yiğit-lerimiz, bu duyarsızlığı hak etmemektedir. Teröre tepki göstermek ve şehitlerimizin acısını paylaşmak, bu top-raklarda yaşayan her Türk vatandaşının en önemli gö-revlerinden biri haline gel-miştir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (SAV) “Sizde kim bir kötü-lük görürse, önce eliyle dü-zeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gü-cü yetmezse içinden buğz et-sin, gönlünden imani tep-kisini koysun. Fakat bu, ima-nın en zayıf mertebesidir.” diye buyurmaktadır. Bu ba-kımdan vatanımıza, dev-letimize ve milletimize kö-tülük edenlere karşı sessiz kalmayan, canlarını ortaya koyarak mücadele eden gü-venlik güçlerimiz, her türlü övgüyü hak etmektedir. Ül-kemizin bir bölümünde kan gövdeyi götürürken bu duru-mu yok saymak, her gün bir şehit evine ateş düşerken gülüp eğlenmek, millet olma bilincine vurulacak en büyük darbedir. Gelin; hayatlarının baharında kahpe kurşunlara hedef olan ve toprağa düşen vatan evlatlarımızdan bir Fa-tiha’yı esirgemeyelim. Ge-lin, Ezanın dinmeyeceğini, Fatiha’ların susmayacağını, bayrağın inmeyeceğini, bu vatanın bölünmeyeceğini, dost düşman herkese bir kez daha haykıralım. Türkiye Kamu-Sen olarak 26 Eylül 2012 Çarşamba günü, sabah mesai başlamadan önce, ku-rumlarımızın önünde şe-hitlerimizi anıyor, terörü pro-testo ediyoruz. Yok, sayıl-mak istenilen şehitlerimize sahip çık; bir dakikalık saygı duruşuna sen de katıl.  Ateş, sadece düştüğü yeri yakma-sın!” diyerek susturulmak is-tenilen İstiklal Marşına ver-dikleri sesten dolayı katılan herkese teşekkür etti. Daha sonra grup teröre lanet sloganları atarak açıklamaya son verdiler.