Ahrazoğlu Yerel medyanın sorunlarını Meclis’e taşıdı

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. AHRAZOĞLU,&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">&ldquo;</span><strong>Yerel medya kuruluşlarının ve &ccedil;alışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken &ouml;nlemlerin belirlenmesi&rdquo;&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">amacıyla MHP Grubu Milletvekillerinin imzası ile&nbsp;</span><strong>Meclis Araştırması&nbsp;</strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:calibri,sans-serif; font-size:15px">a&ccedil;ılması i&ccedil;in &ouml;nerge vermiştir.</span>
Ahrazoğlu Yerel medyanın sorunlarını Meclis’e taşıdı

Ahrazoğlu verdiği önergede, ülkede her geçen gün büyüyen ve farklılaşan yazılı ve görsel basın sektörünün; düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin ve çok sesliliğimizin lokomotifi durumuna geldiğini belirterek aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur: “Çok sesli ve özgür bir basının demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesinde son derece önemli bir unsuru teşkil ettiği düşünülürse günümüzde oldukça zor günler geçirmekte olan yerel basın yayın kuruluşlarının sorunlarının belirlenmesi ve bunlara bir an önce uygun çözümler getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.”Ahrazoğlu verdiği önergede, devamla aşağıdaki ifadelerde bulunmuştur: “Yerel gazeteler, bir ülkenin demokrasisinin ne ölçüde geliştiği ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Türkiye’de yerel basın bağlamında, Batı ile kıyaslandığında ekonomik, teknik altyapı gibi başlıklarda ciddi eksikliklerin olduğu aşikârdır. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları insanların merak ettiği; politik, ekonomik, sosyal ve hatta magazinsel pek çok konuyu hızla sunabilmektedir. Ancak, yerelde yaşayan vatandaşlar için bulundukları coğrafyada meydana gelen olay ve olgular ilgisini daha çok çekmekte ve kendilerini daha çok ilgilendirmektedir. Bu noktada, yerelde yayın yapan gazeteler vatandaşın sorunlarını dile getirmek açısından önemli bir kitle iletişim aracıdır.”Hatay Milletvekili Ahrazoğlu, Türkiye’de yayınlanan yerel gazetelerin, yapısal özellikleri, teknik alt yapısı, çalışan sayısı, çalışanların niteliği vb. nedenlerle kaliteli bir yayın ortaya koymaları bakımından ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirterek; “Gazete okuma oranının düşük olması, halkın isteklerine cevap verilememesi, yetersiz tirajlar, teknolojilerden akılcı bir biçimde yararlanılamaması, niteliksiz işçi çalıştırılması, çalışanların eğitimine önem verilmemesi, satışı arttırmak için içerik iyileştirilmesi yerine magazin haberlerinden ve promosyon kampanyalarından medet umulması, günümüzde yerel basının gelişmesini, iyileşmesini engelleyen temel etkenlerdir.” açıklamasında bulunmuş ve Demokrasinin yerleşmesinde yazılı ve görsel basın kuruluşlarının önemli katkıları olduğunu ifade etmiştir.MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; Günümüzde bölgesel, il veya ilçeler bazında haberler toplamak, yayına hazır hale getirmek ve yayınlamak için kurulmuş olan yüzlerce yerel medya kuruluşunun ayakta kalmaya çalıştığını ve önemli ekonomik sıkıntılarla mücadele etmekte olduklarını ifade ederek; “Ekonomik sıkıntı içerisinde olan gazetelerin; resmi ilanlardan yeterince pay alamamaları, ticari ilan ve reklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, tiraj sorunu ve devletin yerel medya organlarını yeteri kadar desteklememesi, eğitimli eleman eksikliği, teknolojik yetersizlik, halkın yerel medyayı yeterince benimsememesi, haber akışının ve sunumunun tatmin edici düzeyde olmaması vb. gibi çok değişik konularda önemli sorunları bulunmaktadır. Diğer yandan buralarda çalışan personelin de çok ciddi sorunları bulunmaktadır. Yerel medya mensuplarının büyük bir bölümü düşük ücretle çalışmakta, maalesef bazılarının sosyal güvenceleri bile bulunmamaktadır.” açıklamasında bulunmuş ve belirtilen nedenlerle Yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasının yararlı olacağını ifade etmiştir.