HERKESE GÜVENLİ GELECEK, GÜVENCELİ İŞ İSTİYORUZ

Gün geçmiyor ki bir sürgün,bir açığa alma,bir işten atılma duymayalım.Ülkemizin dört bir yanından bu haberler geldiği gibi ne yazık ki ilimizde de aynı şeyler yaşanmaktadır.Taşeronlaştırma,angarya çalıştırma,özelleştirme sonucu bunlar yaşandığı gibi on yıllardır iş güvencesinin temeli sayılan 657 li devlet memurları da bu kervana sokuldu.Basın açıklamasına katılmak,fikirlerini açıklamak,örgütlülüklerine mesleklerine sahip çıkmak,halkın ve ülkenin çıkarlarını savunduğunu söylemek cezalandırılması gereken ve hatta işten atılması gereken durumlar haline gelmiştir.
HERKESE GÜVENLİ GELECEK, GÜVENCELİ İŞ İSTİYORUZ
Sosyal medya dediğimiz internette bile şu görüşü beğendin,bu eleştiriye katıldın diye soruşturmalar açılmakta hatta ekmeğini kazandığı işinden  açığa alınmaktadır,mahkemelerde süründürülmektedir.Akademisyenler özgürce en meşru en yasal haklarını kullanıp ülkeleriyle gelecekleriyle halklarıyla ilgili fikirlerini beyan ettikleri için gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra görevlerinden rahatlıkla alınabiliyorlar.Angarya çalışmaya karşı çıkan,dinlenme haklarına ve halkın sağlığına sahip çıkan  hekimler,hemşireler sözleşme feshiyle karşı karşıya kalıyorlar.Öğrencisine sahip çıkan,en insani duygularla öğrencisinin sağlığına önem veren ve öğrencisinin yanında olan öğretmenler sürgün ediliyor.En doğal hakları olan ,demokrasi mücadelesinin temeli olan örgütlenme hakkını,grev hakkını kullandı diye yüzlerce eğitim emekçisi,sağlık emekçisi,büro emekçisi hakkında soruşturmalar açılmakta ve devamlı tehdit edilmektedir.Bu cadı avı ilimiz HATAY’da da çok net hissediliyor.KESK üye ve yöneticilerimize yönelik adli ve idari soruşturmalar açılıyor,neticesinde üye ve yöneticilerimize,tek adama biat edenler tarafından cezalar yağdırılıyor.Son günlerde Konfederasyonumuza bağlı Eğitim-Sen Hatay Şube üyesi 5 arkadaşımız sürgün edilmiş bir arkadaşımız da görevden alınmıştır.SES İskenderun Temsilciliğinden yönetici ve üyelerimizin yedisine kınama cezası verilmiş,sekiz üyemizin soruşturmaları halen devam etmektedir.HABER-Sen İskenderun Temsilciliğinden iki arkadaşımız başka illere  sürülmüştür.Öte yandan TARIM-ORKAM-SEN Hatay Temsilciliği üyelerinin Samandağ ilçe Tarım Müdürlüğünde panoya astıkları,10 ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz arkadaşlarımızın davasına sahip çıkacağımıza yönelik afiş,vali yardımcısı,İl Tarım Müdürlüğü yöneticileri tarafından panodan yırtılacak şekilde indirilmiş,üstüne işyeri temsilcimiz hakkında soruşturma açılmıştır.Arkadaşımızın başka ilçeye sürülmesine yönelik yandaş sendika eliyle çalışma yürütülmüş,psikolojik baskı uygulanmıştır. Türkiye’de çalışma yaşamının çözüm bekleyen birçok sorunu bulunmaktadır. Yapısal olarak yüzde 10 bandına yerleşen işsizlik, giderek artan kadın ve genç işsizliği, kadınların işgücüne katılımın düşüklüğü ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, kayıt dışı istihdam, istihdamın niteliği, iş güvencesinin kapsamın sınırlılığı ve yetersizliği, güvencesiz istihdam biçimlerinin yaygınlaşması, uzun çalışma süreleri, ağır çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliği, sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin engel, baraj, yasak ve ihlaller bu sorunların başında gelmektedir. Esnek çalışma işverenlerin işçiler üzerindeki keyfiyetinin artırılmasını amaçlamaktadır. İşgücü piyasalarında var olan, düzenli gelir ve iş garantisi olmayan, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ile çalışma hayatının kalitesi bozulacak, sendikal örgütlülük gerileyecek, taşeron çalıştırma uygulamasında görüldüğü gibi yasaların uygulanması zorlaşacaktır. Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi yetkisi verilerek işçilerin en temel hakları olan kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, emeklilik ve analık izinleri kaldırılacak tam bir köleci sistem kurulmuş olacaktır.Bu baskı,sürgün ve işten atma politikasının amacı açıktır.AKP ,tüm kamu emekçilerini ve halkı kendine kapı kulu yapmayı arzulamaktadır.  Bu koşullarda hiç kimsenin iş güvencesi kalmamıştır.olması gereken ;hukuk ile adalet arayışının önü kesilmeye çalışılmaktadır.Bir haksız uygulamaya maruz kalan emekçilerin hukuk yoluyla haklarını alabilecekleri mağduriyetlerini giderecekleri yollar kapatılmıştır.Emekçiler lehine karar verecek mekanizmalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Mühendisi,memuru,öğretmeni,işçisi,doktoru,hemşiresi,maliyecisi bir kıskaç içine alınmıştır.Bütün haksız uygulamalara,angarya çalışmalara,adam kayırmacılıklara maruz kalan  emekçiler elbette kendi çıkış yollarını arayıp bulacaklardır.  Bir emekçinin sorunu hepimizin sorunudur.Bütün halk katmanlarına pervasızca saldırı karşısında hepimizin omuz omuza dayanışma içinde olmamız hayati bir önem taşımaktadır.  Bu amaçla aşağıda isimleri yazılan kurumlar olarak “İŞ GÜVENCESİ PLATFORMU”nu oluşturmağa karar verdik.  Ya hep beraber ya hiç birimiz   Direne direne kazanacağız
Yaşasın ortak mücadele ,yaşasın dayanışma.   Bu kararlılıkla KESK’in “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Baskı, Sürgün ve İşten Atmalara Karşı Alanlardayız!” şiarı ile 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Adana’da Saat:16.00 da gerçekleştireceği bölge mitingini destekleyeceğimizi belirtiyor, çocuklarının geleceğinden endişe duyan herkesi de bu mitinge katılmaya çağırıyoruz.
HATAY İŞ GÜVENCESİ PLATFORMU
TBB-Hatay Tabip Odası,
KESK Hatay Şubeler Platformu (Eğitim Sen Hatay Şubesi, SES Hatay Şubesi, BES İl Hatay Temsilciliği, Tarım Orkam-Sen Hatay İl Temsilciliği,
 Hatay TMMOB İl Koordinasyonu
DİSK/Genel İş Hatay Şube
Adına Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr Ahmet ARAS